REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft topleft
topright

Dále se také podívejte na :
Česká republika - Německo - Polsko - Belgie - Rakousko - Chorvatsko - Itálie - Slovensko - Lucembursko - Francie - Dánsko - Švédsko - Nizozemí


Mýto v České Republice

vlajka_cz

Mýtné dálnice v České republice
Pro velké zobrazení mapy klikněte zde


 

Nově zpoplatněné úseky od 17.4.2012


Od 17.4. 2012 budou nově zpoplatněny následující úseky:

Na komunikaci R6:
R0621 Nové Sedlo (136)—Těšovice (142) (5,7 km)
R0622 Těšovice (142)—Sokolov (143) (1,3 km)

Zpoplatněné komunikace a jejich úseky jsou vymezeny dopravními značkami :

znmyto
IP 14 a,b ... Dálnice, Konec dálnice
IP 15 a,b ... Silnice pro motorová vozidla, Konec silnice pro motorová vozidla
IP 15 c,d ... Mýtné, Konec mýtného

Fungování mýtného systému v České republice

Vozidla, která podléhají mýtnému, jsou povinně vybavena malým elektronickým zařízením - jednotkou premid - které komunikuje s mýtným systémem.
Povinnost vybavení jednotkou premid platí i pro vozidla zpoplatněných kategorií, která jsou ze zákona osvobozena od placení mýtného (např. vozidla IZS a ozbrojených sil).
Pro vozidla s metalizovaným čelním sklem je určena palubní jednotka premid plus vybavená venkovní anténou.
Mýtné za užití konkrétního mýtného úseku je účtováno v okamžiku vzniku mýtné transakce - záznamu průjezdu vozidla mýtným bodem (pod mýtnou stanicí, příslušnou danému mýtnému úseku).
Mýtná povinnost vzniká i v případě, kdy při míjení konkrétního mýtného bodu nebyla zaznamenána mýtná transakce, ale z jiných záznamů v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlo použilo zpoplatněný mýtný úsek.
Dále se nově závádí mýtná povinnost pro vozidla s hmotností nad 3,5,t.

Elektronický mýtný systém v ČR

Každé vozidlo zpoplatňované mýtným musí být vybaveno elektronickým zařízením - palubní jednotkou - které není přenosné na jiné vozidlo.

Mýtné za každý zpoplatněný úsek je odečteno při průjezdu vozidla pod mýtnou stanicí. Sazba závisí na třídě komunikace, délce mýtného úseku, dni v týdnu, počtu náprav vozidla a emisní třídě vozidla.

Způsob platby mýtného

Pro platbu mýtného můžete zvolit dvě varianty:
 • placení předem (pre-pay) na distribučním místě;
 • placení na fakturu (post-pay) uzavřením smlouvy na kontaktním místě nebo u některého vydavatele tankovacích karet.
  Je možný buď jeden nebo druhý způsob placení mýtného, nikoli jejich kombinace.

  Pre-pay

  Předplatné do palubní jednotky se vkládá před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo platebními a tankovacími kartami. Pokud není výslovně doložena emisní třída, bude vozidlo zařazeno do třídy Euro 2.

  Post-pay

  Podmínkou je předem sjednaná platná smlouva. Předplatné se nevkládá: pravidelně je zasíláno vyúčtování mýtného, které bylo předepsáno v předchozím zúčtovacím období.. Smlouvu lze sjednat na kontaktních místech nebo u některých vydavatelů tankovacích karet. K tomu je třeba přítomnost provozovatele vozidla nebo statutárního zástupce společnosti, který je uveden v OR. Za tyto osoby může jednat i zástupce, pokud odevzdá originál notářsky ověřené plné moci.


 • Nové smluvní podmínky

  Platné od 1.2.2014

  Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.2.2014 obsahují několik změn, které souvisejí s účinností občanského zákoníku 89 / 2012 Sb. (NOZ). Změny zahrnují upřesněné použití některých pojmů („závazek“ a „dluh“, „škoda“ a „újma“, „název“ a „jméno“, „obchodní rejstřík“ a „veřejný rejstřík“) podle NOZ, potvrzení současného způsobu zastupování, definici lhůt pro doručování dokumentů a výslovné upozornění na některá ustanovení textu podle § 1753 NOZ. Změny jsou ve stručném přehledu shrnuty do dokumentu, který je zde.
  Nové smluvní podmínky platné od 1.2.2014,které jsou zde.


  aktualizováno dne 6.11.2012

  Dopravci mohou čerpat slevy na mýtném

  Ředitelství silnic a dálnic spouští nabídku slev na mýtném. Žádat o ně mohou provozovatelé již za platby výkonového zpoplatnění v letošním roce (přesněji od 22.10. 2012, kdy nabyla účinnost novela zákona a příslušné nařízení vlády, do 31.12. 2012). Výše slevy v roce 2012 dosáhne výše od 10 do 13 procent podle objemu uloženého mýtného. Od roku 2013 pak budou slevy uplatňovány za celý kalendářní rok.

  Impuls pro zavedení slev přinesla novela zákona o pozemních komunikacích, která možnost uplatňovat slevy na výkonovém zpoplatnění obsahuje. Podmínky pro výplatu slev pak upřesňuje nařízení vlády vydané v září letošního roku.

  Podmínky pro uplatnění slev ve zbývajícím období letošního roku (od 22.10.2012 do 31.12.2012) vláda schválila v tzv. přechodném ustanovení. Od roku 2013 a v letech následujících budou slevy stanoveny za celý kalendářní rok.

  První z podmínek pro uplatnění slev za rok 2012 je řádné zaevidování všech vozidel, na které bude provozovatel žádat slevu, v systému slev na mýtné (musí tak učinit do konce ledna 2013). Druhou podmínkou je, že výše uloženého mýtného pro každé zaevidované vozidlo provozovatele v tomto přechodném období (22.10.2012 – 31.12.2012) dosáhne částky alespoň 30 tisíc korun.

  Procentní výše slev pro přechodné období roku 2012 jsou potom stanoveny následovně:

 • při dosažení objemu uloženého mýtného 30 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 10 %,
 • při dosažení objemu uloženého mýtného 40 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 11 %,
 • při dosažení objemu uloženého mýtného 50 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 12 %,
 • při dosažení objemu uloženého mýtného 60 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 13 %.


 • V přechodném období roku 2012 nebude uplatňována podmínka, která stanoví, že sleva bude vyčíslen pouze za období od platné evidence vozidla do systému slev do konce daného kalendářního roku nebo do ukončení evidence vozidla v systému slev. Nezávisle na datu provedení evidence budou slevy vypočítávány od data nabytí účinnosti nařízení vlády. Správou systému slev na mýtném je pověřen provozovatel systému elektronického mýta – Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

  Podmínky pro uplatnění slev a jejich výše v dalším kalendářním roce upřesní Ředitelství silnic a dálnic v následujících týdnech na svých internetových stránkách www.rsd.cz

  Základní otázky a odpovědi pro žadatele o slevy na mýtném:

  Kdo se může evidovat?
  Do systému slev se mohou evidovat všichni provozovatelé se svými vozidly provozovanými jak v režimu následného placení (postpay), tak v režimu placení předem (prepay).

  Jaké jsou podmínky evidence?
  Základní podmínkou pro evidenci do systému slev je zaslání vyplněného a autorizovaného evidenčního formuláře Provozovateli systému elektronického mýta společně s požadovanými přílohami.

  Povinnými přílohami stanovenými nařízením vlády jsou kopie technických průkazů vozidel určených k evidenci a plná moc v případě zastupování provozovatele vozidla jinou osobou.

  Jak se mám evidovat?

  Provozovatel systému elektronického mýta zpřístupnil na stránkách www.mytocz.cz internetový evidenční portál, který umožní provozovatelům vozidel vyplnit a vytisknout evidenční formulář a odeslat vyplněné údaje do systému slev. Evidenční portál také poskytne provozovatelům vozidel podporu pro základní kontrolu úplnosti a správnosti vyplňovaných dat.

  Platnost evidence v systému slev je podmíněna doručením listinné formy evidenčního formuláře s přílohami na adresu provozovatele systému elektronického mýta.

  Základními údaji, které je provozovatel pro možnost získání slevy povinen uvést je identifikace provozovatele, údaje o kontaktních osobách a identifikace vozidel včetně kódu země registrace vozidel. Povinnými doklady, které je provozovatel vozidla povinen zaslat provozovateli systému elektronického mýta jsou vyplněná a podepsaná žádost o zaevidování dat v systému slev elektronického mýtného, kopie technických průkazů evidovaných vozidel, doklad o zmocnění k provozování vozidla vlastním jménem, pokud provozovatel vozidla není uvedený v technickém průkazu vozidla buď jako majitel nebo provozovatel vozidla, a plnou moc v případě, že je provozovatel zastupován ve věci evidence v systému slev a vystavení žádosti o vyplacení slevy třetí osobou.

  Formuláře včetně příloh budou zasílány provozovateli systému elektronického mýta na adresu:

  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  úsek Provozovatele elektronického mýta Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Zelený pruh 95/97
  140 00 Praha 4.


  Kdy se mám/mohu evidovat ?
  Pro přechodné období roku 2012 bude možné evidence provádět po celé zbývající období roku 2012 od data nabytí účinnosti nařízení vlády. Vzhledem k očekávanému velkému objemu podkladů, které bude muset provozovatel systému elektronického mýta zpracovat při zahájení evidence do systému slev, může zpracování jednotlivých žádostí o evidenci trvat delší dobu. Není tedy nutné se zasíláním vyplněných evidenčních formulářů příliš chvátat, ale zároveň nelze doporučit odkládat vyřízení evidence až na nejzazší možný termín. Upozornění:
  Počínaje obdobím roku 2013 bude sleva stanovována pouze za období od platné evidence daného vozidla v systému slev.

  Je nutné znovu evidovat vozidla do systému slev pro každý následující kalendářní rok?
  Nikoliv, vozidlo daného provozovatele je nutné evidovat v systému slev pouze jednou. Evidence tohoto vozidla v systému slev je platná až do jeho odhlášení provozovatelem nebo do zjištění zásadních rozporů v evidenci vozidla ze strany provozovatele systému elektronického mýta. Každý rok je však nutné na výzvu provozovatele systému elektronického mýtného zaslat žádost o výplatu přiznané slevy s uvedením bankovního spojení, na které má být sleva vyplacena.

  Za jaké období roku 2012 budou vypláceny slevy na mýtném?
  Slevy za rok 2012 budou vypláceny za období ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 352/2012 Sb. dne 22. září 2012, tj. od 22.10. 2012, do 31.12. 2012.

  Jaký je konečný termín pro provedení evidence v systému slev pro možnost získání slevy za rok 2012?
  Pro rok 2012 je v nařízení vlády stanovena výjimka týkající se počátku období, za které je sleva stanovována. Období pro stanovení slevy za rok 2012 začíná 22. října 2012 bez ohledu na to, kdy byla provedena evidence do systému slev. Pro možnost včasného zpracování agendy slev za rok 2012 však provozovatel systému elektronického mýta stanovil uzávěrku pro příjem žádostí o evidenci do systému slev pro tento rok na 31.1. 2013.

  Proč je potřeba v žádosti o zaevidování v systému slev uvádět číslo uživatele nebo číslo účtu či smlouvy vozidla evidované v systému elektronického mýta přestože jsou slevy stanovovány na registrační značku?
  Systém slev není přímo propojen se systémem elektronického mýta. Na základě registrační značky uvedené žadatelem je nutné dohledat všechny účty vozidla v daném období tak, aby mohla být vypočtena výše uloženého mýta. Číslo uživatele nebo číslo účtu/smlouvy pomohou jednoznačně identifikovat vozidlo a jeho účty v datech systému slev.

  Který den je rozhodující pro počátek platnosti evidence vozidla v systému slev?
  Pro rok 2013 a roky následující je rozhodujícím dnem pro stanovení počátku platnosti evidence vozidla v systému slev den odeslání evidenčních dat do systému slev prostřednictvím evidenčního portálu. Žádost však nabývá platnosti až po obdržení listinné verze žádosti s přílohami provozovatelem systému elektronického mýta. Pro rok 2012 je stanovena výjimka vzhledem k omezeným časovým možnostem pro zaevidování.

  Komu bude sleva vyplacena?
  Sleva bude vyplacena řádně zaevidovanému provozovateli v systému slev, který požádá provozovatele systému elektronického mýta o vyplacení slevy a zároveň mu oznámí číslo účtu, na které má být sleva vyplacena.

  Za jakých podmínek?
  Provozovatel má nárok na slevu za každé vozidlo evidované v systému slev, které za daný kalendářní rok nebo přechodné období roku 2012 projede na mýtném alespoň částku, jejíž výše je stanovená nařízením vlády. . Slevy budou vyplaceny provozovateli evidovanému v systému slev najednou za všechna vozidla, která splnila všechny podmínky pro přiznání slevy.

  Kdy bude sleva vyplacena?
  Provozovatel systému elektronického mýta nejpozději do 6 měsíců od konce roku, za které se slevy vyplácejí, provede výpočet výše uloženého mýtného a výpočet slevy odpovídající této výši uloženého mýtného. Následně vyzve provozovatele evidovaného v systému slev k zaslání žádosti o vyplacení přiznané slevy a čísla účtu, na který má být částka slevy vyplacena. Do čtyř měsíců od obdržení čísla účtu zašle provozovatel systému elektronického mýta přiznanou částku slevy zaokrouhlenou na celé koruny dolů na uvedený účet.

  Jakým způsobem bude sleva vyplacena?
  Přiznaná částka slevy bude vyplacena na bankovní účet uvedený provozovatelem vozidla.

  Více informací : www.slevymyto.cz

  Zdroj informací : www.rsd.cz


  Sazby mýtného

  Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice od 1.1.2012

  Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
  Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vyšší
  Počet náprav
  234234234
  3,345,678,242,614,456,441,672,854,12
  Nově sazby v pátek od 15:00 do 21:00 (Kč/km)
  Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vyšší
  Počet náprav
  234234234
  4,248,1011,763,316,359,192,124,06 5,88

  Sazby mýtného pro silnice I. třídy od 1.1.2012

  Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
  Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vyšší
  Počet náprav
  234234234
  1,582,743,921,232,143,060,791,371,96
  Nově sazby v pátek od 15:00 do 21:00 (Kč/km)
  Emisní třída Euro IIEmisní třída Euro III a IVEmisní třída Euro V nebo vyšší
  Počet náprav
  234234234
  2,003,925,601,563,064,381,001,96 2,80

  Nově zpoplatněné úseky R7 od 20.12.2013


  Na silnici R7 jsou od 20. 12. 2013 nově zpoplatněny úseky:

  R0718 Žiželice 66 — Lažany 70 .... 5,0 km
  R0719 Lažany 70 — Droužkovice 75 .... 4,3 km
  R0720 Droužkovice 75 — Spořice 78 .... 3,7 km
  R0721 Spořice 78 — Chomutov 82 .... 3,3 km


  Sazby mýtného se týkají silničních motorových vozidel (nikoliv jízdních souprav) s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Zvýšení bylo schváleno na základě dohody se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. V případě vozidel s emisní třídou EURO V a vyšší se však sazby nemění, stejně jako zvýhodněné sazby pro autobusy. Rozdílné sazby mají více motivovat dopravce k obnově vozového parku, což bude mít celkově nemalý vliv i na životní prostředí, vyšší bezpečnost nebo nižší provozní náklady apod. Jako regulační prvek zůstane nadále zvýšení sazeb v pátek mezi 15. a 21. hod. s příslušnou kompenzací v ostatní dobu.

  Kratší období zvýšených sazeb mýtného v pátek odpoledne.

  od 1. 2. 2014 se mění nařízení vlády č. 352/ 2012

  Změna nařízení vlády č. 352/2012 Sb zkracuje o jednu hodinu období zvýšené sazby mýtného v pátek odpoledne. Počínaje pátkem 07. 02. 2014 tedy platí zvýšená sazba mýtného v pátek odpoledne od 15:00 h pouze do 20:00 h.

  Kalkulátor mýtného

  Své mýtné můžete spočítat na konrétní trasu na: Kalkulátor mýtného

  Distribuční místa jednotky premid

  Zde naleznete seznam distribučních míst: Jednotka premid

  Vozidla s hmotností pod 3,5t

  Zde si můžete vyhledat, jaké jsou poplatky a jakým způsobem se platí: Dálniční kupony


  Portály uzpůsobené pro přepravu nadrozměrných nákladů

  Na těchto zpoplatněných úsecích jsou mýtné portály uzpůsobené tak, aby umožnily přepravu nadrozměrných nákladů.


  Road TS ID RSD ID"z-do""z-do"GPS-yGPS-x
  I/47 0440I4708KroměřížHulín49,3157 17,4429
  I/47 0441 I4709 PřerovOsek n/B-západ49,4778 17,4541
  I/47 0442I4712 Osek n/B-východLipník n/B × I/35 49,5154 17,5391
  I/47 0443I4716 Lipník n/B × I/35 Hranice-západ 49,542617,6624
  I/47 0444I4717 Hranice-východ Bělotín49,573617,7752
  I/48 0445 I4801 Bělotín-východ × I/47 Nový Jičín × I/5749,578317,8358
  I/48 0446I4807 Nový Jičín × I/57 Příbor × I/58 49,6115 18,0552
  I/55 0448I5506 Přerov-Horní Moštěnice Řikovice49,3866 17,4555
  I/55 0449I5508 Řikovice Hulín49,3526 17,4458
  I/58 0450I5801 Příbor-Skotnice Malá Strana 49,6779 18,1258
  I/58 0451I5802 Mošnov-letištěPetřvald-sever 49,7036 18,1547
  I/58 0452 I5803 Petřvald-sever Krmelín 49,7251 18,1852


  Zdroj informací : www. mdcr.cz


  image003
  Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
  který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


  NAŠI PARTNEŘI:


  Sdružení automobilových dopravců


  Internetový dopravní magazín


  logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:
  -
  Nepřehlédněte:
  diety 2012
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  mýto ve Francii
  mýto v Nizozemí
  mýto v Belgii
  mýto v Lucembursku
  ADR
  INCOTERMS
  Dálniční známky
  Telefonní předvolby ve světě
  Výstavy a veletrhy
  Nově přidáno
  Ceny benzínu
  Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
  US_paleta
  EUR_paleta
  Počet obyvatel dle států
  Kódy států a světových měn
  Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
  Počasí
  Předpověď počasí
  Počasí - Satelit
  Autolékárnička 2011
  Světový čas, přehledně on-line
  Katalog logistických a dopravních stránek

  Odkazy:
  Truck v Praxi - server o nákladních vozech
  Sklady v Praxi - server o skladování
  Autodíly Brno
  Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
  Autopůjčovna Mělník


  sidebg2
  © Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
     Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy