REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft toplogo
topright


Cla - Celní správa - Celní služby


Důležité odkazy :


Společný celní sazebník

Internet celní správy

zdroj: Celní správa Český republiky • Dražby pořádané celními úřady  TISKOVÉ ZPRÁVY:


  Přístup Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012

  aktualizováno dne 7.5.2012

  Ke dni 1. 7. 2012 přistupuje Chortvatsko a Turecko k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva o společném tranzitním režimu“), a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění.
  V této souvislosti bude nutné upravit stávající povolení ručitele a užívání jistot ve společném tranzitním režimu/tranzitnim režimu Společenství.
  Více informací naleznete na: www.celnisprava.cz  Společná tisková zpráva ÚOKFK SKPV a Generálního ředitelství cel ze dne 4. května 2012

  aktualizováno dne 4.5.2012

  V lednu 2010 zahájili celníci z Celního ředitelství České Budějovice prověřování možných nelegálních obchodů s pohonnými hmotami. V září 2011 vznikl s Policií ČR společný vyšetřovací tým. Koncem dubna 2012 provedli kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) a celníci operaci s krycím názvem OCTOPUS. Při ní došlo k zadržení tří osob, které se měly podílet na krácení spotřební daně při obchodech s motorovou naftou.
  Ve funkcích jednatelů společnosti, která obchody prováděla, působili tzv. bílí koně. Tyto osoby navíc hlavní pachatelé na pozicích jednatelů měnili. Podle závěrů kriminalistů jen za období od července 2009 do ledna 2010 nebyla uhrazena spotřební daň ve výši cca 50 milionů korun.
  Šetření ve věci stále probíhá. Kriminalisté mají podezření, že hlavní pachatelé měli v dalším období převést obchody s motorovou naftou na jiné společnosti. Do pozic jejich jednatelů měli opětovně dosadit „bílé koně“. Lze předpokládat, že se výše škody vyšplhá na stovky milionů korun.
  V rámci operace OCTOPUS provedli kriminalisté ÚOKFK SKPV a celníci celkem dvanáct domovních prohlídek, při kterých mj. zajistili počítače, finanční hotovost, peníze na bankovních účtech a několik luxusních vozidel (např. zn. Ferrari, Range Rover).
  Tři osoby jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za který jim v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let. Na dva obviněné byla uvalena vazba. Ve skupině osob působil i jeden muž, který dlouhodobě žije v zahraničí a do České republiky jezdil pouze podepisovat dokumenty, na jejichž základě docházelo k páchání trestné činnosti.  AKTUÁLNÍ INFORMACE:


  Informace o nabytí účinnosti zákona č. 91/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů a povinnostech pro daňové subjekty a správce daně vyplývajících ze zavedení registru distributorů PHM

  aktualizováno dne 26.4.2011

  Ve Sbírce zákonů v částce 34 byl vyhlášen zákon č. 91/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon nabyl účinnosti dnem 21.4.2011.
  Daňové subjekty, které v současné době obchodují s pohonnými hmotami na daňovém území České republiky, s výjimkou prodejců pohonných hmot na čerpacích stanicích pohonných hmot (dále jen „distributor PHM“), mají podle Čl. II přechodného ustanovení tohoto zákona povinnost do 30 dní od nabytí účinnosti novely tohoto zákona podat podle § 4a zákona oznámení o zahájení činnosti u celního úřadu místně příslušného podle sídla nebo místa pobytu distributora.
  Osoba, která hodlá zahájit tuto činnost po nabytí účinnosti novely, je povinna podat oznámení o zahájení činnost podle § 4a zákona před jejím zahájením.
  Generální ředitelství cel vede v souladu s § 4b zákona registr distributorů pohonných hmot. Registr je veřejný seznam vedený v elektronické podobě, který bude přístupný na webových stránkách Celní správy ČR.
  Adresa registru je: http://www.celnisprava.cz/cz/dane/aplikace/Stranky/default.aspx

  Distributoři pohonných hmot a provozovatelé čerpacích stanic jsou dle § 4a odst. 7 tohoto zákona povinni na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot.
  Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se porušením výše uvedené povinnosti dopustí správního deliktu, za který mu může být dle § 9 odst. 10 zákona uložena pokuta do výše 5 000 000 Kč.
  Oznámení o zahájení činnosti podává právnická nebo fyzická osoba na formuláři, který stanoví prováděcí vyhláška k zákonu, písemně nebo datovou zprávou (§ 71 odst. 1 daňového řádu). Správce daně na požádání potvrdí kopii podaného oznámení (§ 73 odst. 3 daňového řádu). Bude-li podání bez vady, správce daně provede registraci bez zbytečného odkladu v pořadí podle došlých bezvadných oznámení. Místní příslušnost k celnímu úřadu (viz. příloha č. 2 k zákonu č. 185/2004 Sb., o celní správě) se řídí sídlem PO nebo bydlištěm FO, která podává oznámení o zahájení činnosti. Seznam celních úřadů včetně kontaktních údajů naleznete na adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx.

  Tiskopisy pro oznámení činnosti jsou přílohou prováděcí vyhlášky č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmot, která upravuje vzor oznámení o zahájení činnosti distributora pohonných hmot a vzor potvrzení o registraci distributora pohonných hmot, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 39 a rovněž nabyla účinnosti dnem 21.4.2011.
  Kompletní informace, které budou postupně aktualizovány, naleznete dále na webu Celní správy ČR v sekci Daně – Distributoři PHM.  Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží

  aktualizováno dne 1.4.2011

  Dne 08. 03. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Osvobození od DPH při dovozu zboží je nově upraveno v § 71 odst. 3, písm. a) zákona o DPH. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR.
  Limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla se nemění.
  Pro použití nového limitu je rozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednání zboží v zahraničí.
  Výše uvedená osvobození se nadále nevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky.
  Běžného občana se výše uvedená změna dotkne zejména u zboží nakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného na území EU. Systém osvobození účinný od 01. 04. 2011.  Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani v rámci EU

  Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Excise Movement and Control System - dále jen „EMCS“) je v České republice v provozu od 1. 4. 2010.
  Právním základem pro implementaci systému EMCS je Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1152/2003 ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.
  Zavedení EMCS umožní zjednodušení pohybu zboží uvnitř Společenství v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a přispěje k posílení aspektů vnitřního trhu v pohybu zboží podléhajícího spotřební dani. EMCS by měl být slučitelný s novým elektronickým tranzitním systémem (NCTS) tak, aby zjednodušil správní a obchodní postupy.
  Podstatou systému EMCS je nahrazení v současné době používaných „papírových“ průvodních dokladů (AAD) elektronickými průvodní doklady (e-AD) a současně zabezpečení lepší kontroly a řízení přeprav zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně uvnitř Společenství.
  Prostřednictvím systému EMCS bude propojeno více než 80 tisíc daňových subjektů s 27 národními správci daně členských zemí v rámci celé Evropské unie. Implementace systému EMCS zlepší fungování vnitřního trhu:

 • zjednodušením pohybu zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně tím, že zavede elektronický přenos průvodních dokladů,
 • zabezpečením pohybu zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně kontrolou údajů o daňových subjektech před odesláním zboží a rychlejším a bezpečnějším zasláním potvrzení o přijetí zboží v místě určení,
 • monitorováním pohybu zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně v reálném čase a vykonáváním kontrol po dobu přepravy.

 • Informace pro subjekty z oblasti EMCS  Nová pravidla původu zboží od 1. 1. 2011 v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP)

  Novým nařízením Evropské komise se zavádějí nová pravidla původu zboží v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Nová pravidla původu zboží GSP vstoupí v platnost od 1. ledna 2011. Oproti pravidlům původu zboží uplatňovaným do konce roku 2010 dochází k určitým změnám. Pro názornost je dále uvedeno několik příkladů změn a odlišností:
  *rozšířená kumulace umožňující kumulaci vedle stávajícího Norska a Švýcarska nově i s Tureckem,
  *regionální kumulace je rozšířená o další skupinu zemí – sdružení IV,
  * na žádost zvýhodněné země sdružení I nebo sdružení III může EK udělit/povolit regionální kumulaci mezi těmito sdruženími,
  *na žádost zvýhodněné země by mělo být dovoleno využívat kumulace se zeměmi, které jsou partnerskými zeměmi v rámci dohod o volném obchodu uzavřených EU,
  *příloha 13b uvádí seznam materiálů, které jsou vyňaté z regionální kumulace,
  *změna používaných hodnotových kritérií/procentuálních hodnot např.:
  a) všeobecná hodnotová tolerance zvýšena na 15% a to dle hmotnosti produktu u zemědělských komodit a dle ceny produktu u průmyslových komodit,
  b) nové procentuální hodnoty u některých hodnotových podmínek původu uvedených v příloze 13a,
  *rozdílné podmínky původu u některých druhů zboží v příloze 13a pro NRZ a RZ – v rámci regionální kumulace uplatní každá země podmínku původu, která pro ni platí v obchodních vztazích s EU,
  * systém registrovaných vývozců – uplatnění odloženo na 1.1.2017 (může dojít k posunu až na 1.1.2020):
  a) vytvoření elektronické databáze registrovaných vývozců,
  b) prokazování původu pouze formou tzv. „deklarace o původu“,
  c) do doby uplatňování systému registrovaných systémů budou zvýhodněné země nadále používat stávající důkazy původu (FORM.A, prohlášení na faktuře),
  a jiné.

  Preferenční předpisy a dohody

  World Customs Organization přijala 177 člena

  19. srpna 2010 Republika Guinea-Bissau vložila nezbytné dokumenty potřebné k přístupu k dohodě o celní spolupráci s belgickou vládou. WCO oznámila zařazení této země do celosvětové celní rodiny 14. září . Guinea-Bissau je portugalsky hovořící země, která se stane součástí západo-centrálního afrického regionu.


  Rozšíření elektronických podání daňových přiznání

  Celní správa od 1. 8. 2010 rozšířila elektronickou službu "Podání daňových přiznání ke spotřebním daním“ o další typy daňových přiznání (k dani z elektřiny, k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, k dani z pevných paliv a ke spotřební dani dle § 56a zákona o spotřebních daních). Elektronická služba nabízí na níže uvedené adrese interaktivní formuláře, které je možné na počítači vyplnit a současně odeslat nebo vytisknout a doručit na místně příslušný celní úřad.
  Podrobné informace k této elektronické službě lze nalézt na internetu celní správy na adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/nctsw2.aspx.


  Elektronický český integrovaný tarif

  EČIT 2010, je výpisem z elektronického integrovaného společného celního sazebníku EU, který je pod názvem TARIC (TARIF INTÉGRÉ DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES) vydáván Generálním ředitelstvím pro daně a celní unii (DG TAXUD) a slouží jako zdroj informací o tarifních a netarifních opatřeních EU při dovozech a vývozech z a do nečlenských států EU. Základní informace TARIC jsou v EČITu doplněny o tzv. národní opatření v oblastech neupravených TARIC, jako jsou sazby daně z přidané hodnoty, sazby spotřebních daní a předpisy veterinární, fytosanitární, předpisy o chemických látkách a další národní legislativa.
  EČIT 2010 tvoří dva díly obsahující tabulky nomenklatury TARIC s tarifními i obchodně politickými opatřeními EU a ČR a jeden díl, který zahrnuje úvodní ustanovení. Tabulky obsahující data EČIT 2010 jsou ve dvou souborech, z nichž první obsahuje kapitoly 01 – 49 a druhý kapitoly 50 – 98 společného celního sazebníku.
  Do EČITu 2010 byly zapracovány údaje a data se stavem k 23. prosinci 2009, které byly převzaty z různých pramenů, zejména z aktuální elektronické verze TARIC na internetových stránkách Evropské unie. EČIT 2010 je nutno považovat za pracovní pomůcku usnadňující orientaci ve složitém celním systému EU, která není právním předpisem, a tudíž nemá právně závazný účinek.

  Aktualizace EČIT ke stažení naleznete na: www.celnisprava.cz


  EORI informace a Helpline

  Celní správa ČR získala informace, že některé členské státy EU nejsou dosud připraveny k použití EORI čísel. Celní správa ČR přijme a zpracuje celní prohlášení i od subjektů, kterým z objektivních důvodů nebylo EORI číslo v jiném členském státu EU přiděleno. Subjekty, které mají být registrované v jiném členském státě a nemají EORI číslo přiděleno, budou dočasně uvádět buď číslo, o kterém se domnívají, že by mohlo být jejich EORI číslem, nebo uvedou dvoumístný alfabetický kód země a jiné registrační číslo používané v dané zemi (např. identifikační číslo pro daňové účely).

 • Adresa pro ověřování EORI čísel, která jsou v centrálním registru EU

 • EORI informační linka a HELPLINE pro veřejnost:cz_eori@cs.mfcr.cz

 • Žádost o přidělení čísla EORI  ATA karnety

 • Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Karnet ATA můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědecko-výzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.
  Více informací naleznete zde: ATA KARNET  Hospodářský subjekt

 • Informace pro obchodníky se zahraničím o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celní správou  Původ zboží

 • Původ zboží

  Jedním ze základních a důležitých údajů používaných v celní problematice je původ zboží. S původem zboží souvisí uplatňování různých celních zacházení včetně preferenčních opatření nebo zákazů a omezení uplatňovaných EU. Tuto problematiku můžeme rozdělit do dvou základních částí - nepreferenční původ zboží a preferenční původ zboží.  Problematika TARICu

 • Problematika TARICu


  Intrastat

 • Intrastat
  Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

  Kdo má povinnost vykazovat údaje pro Intrastat:

  Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat. Tím se tyto osoby stávají zpravodajskými jednotkami.
  Asimilační práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující čtyři miliony Kč a pro přijetí zboží v hodnotě přesahující dva miliony Kč. Určuje se zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.
  Zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží Intrastatu při jeho přijetí nebo odeslání překročí specifický práh sto milionů Kč, musí vykazovat všechny předepsané údaje.
  Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení.
  V případě, že se uskuteční pouze jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávat výkazy pro Intrastat, stačí vykázat pouze toto jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání nebo přijetí nedojde.

  Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.


  Zdroj:www.intrastat-eu.cz


  AEO

 • Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)
  Hlavním záměrem této informace je bližší seznámení se s výše uvedenou problematikou, se způsobem udělování statusu OHS, s výhodami vzniklými zavedením tohoto institutu a rozsahem splnění požadavků a kritérií nutných pro vydání osvědčení OHS.


  Ochrana duševního vlastnictví

 • Ochrana duševního vlastnictví - Informace, Podání, Tiskopisy, atd.
   Celní správa České republiky se aktivně zapojuje do boje proti padělání a pirátství, přičemž využívá svých pravomocí vycházejících z národní i evropské legislativy.
image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-
Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy