REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft toplogo
topright
Bodový systém upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který je v platnosti od 1. července 2010. Bodový systém, který je dle tohoto zákona uveden níže je aktuální. V letošním roce má však v bodovém systému dojít k dalším změnám, které poslanecká sněmovna schválila 4. února 2011.

V novém bodovém systému má dojít hned k několika zásadním změnám. Mezi významná snížení bodového postihu patří posun z 5 na 0 bodů za řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo bodové snížení ze 4 na 0 bodů za řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena.

Bodový systém má také zaznamenat některá významná bodová zvýšení. Jedná se například o přestupek, kdy jeden řidič ohrozí riskantním předjížděním druhého řidiče, bude nově trestáno místo 3 bodů 5, nebo nepoužijeteli dětskou sedačku hrozí nyní bodový postih 4 body.Rozpis platných bodových postihů včetně změn navrhovaných v roce 2011


Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů Návrh změny
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7 n
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7 4
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7 n
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 n
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, neníli ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 n
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7 n
Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6 n
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6 7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6 7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6 7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 n
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5 3
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5 0
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 5 n
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 n
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 n
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4 n
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4 5
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů42) 4 n
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá 4 n
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4 0
Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než 100 000 Kč nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci. 3 n
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3 n
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 3 n
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 n
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3 5
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3 0
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3 n
Nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2 0
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 2 3
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 2 4
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 n
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2 n
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec 2 n
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 11 1 0
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1 n
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1 0
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1 0
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1 n
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1 n

* n - pro tento přestupek nejsou plánovány žádné změny.


Pokuty a další postihy
 • Policie může požadovat zaplacení blokové pokuty na místě až do výše 3000 Kč.

 • Ve správním řízení může úřad uložit pokutu až 50 000 Kč a uložit zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let.

 • Při závažných porušení se jedná o trestní čin, věc řeší soud - lze uložit i trest odnětí svobody.

 • Policie může zadržet řidičský průkaz (například řidiči, který řídí pod vlivem alkoholu).

 • Policie může vybrat kauci ve výši od 5000 do 50 000 Kč (kauce je řidiči v plné výši vrácena v případě, že v dalším řízení není shledán vinným ze spáchání přestupku).

 • Policie může přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.

 • Pokuty a trestné bodyPorušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč)

Finanční postihy bodového systému
 • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit blokově

 • řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit blokově - trestního zákona Odnětí svobody až do tří let až 10 let

 • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit blokově

 • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit blokově

 • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit blokově

 • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 7 výše trestní sazby dle příslušného ustanovení TZ až 10 let nelze řešit blokově

 • při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody 7 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) nelze řešit blokově

 • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6 10.000 až 20.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejítí vozovky 4 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky podle zvláštních právních předpisů 4 do 10.000 6 měsíců až jeden rok do 5.000

 • řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá 4 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově

 • při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných nižší než 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 3 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) nelze řešit blokově

 • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3 1.500 až 2.500 bez zákazu 1.000

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3 do 500.000 bez zákazu do 5.000

 • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3 10.000 až 20.000 6 měsíců až 1 rok nelze blokově

 • nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 2 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2 1.500 až 2.500 bez zákazu 1.000

 • nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 z.č. 361/2000 Sb. 1 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000
 • neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 – zákaz stání 1 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000

 • neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1 1.500 až 2.500 bez zákazu až 2.000
 • image003
  Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
  který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Podkud máte zájem o zveřejnění kontaktů na našich stránkách budeme rádi pokud navštívíte a zapíšete se do našeho katalogu.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ  REKLAMA

  120x240 povinné ručení


  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:
  -
  Nepřehlédněte:
  diety 2012
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  mýto ve Francii
  mýto v Nizozemí
  mýto v Belgii
  mýto v Lucembursku
  ADR
  INCOTERMS
  Dálniční známky
  Telefonní předvolby ve světě
  Výstavy a veletrhy
  Nově přidáno
  Ceny benzínu
  Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
  US_paleta
  EUR_paleta
  Počet obyvatel dle států
  Kódy států a světových měn
  Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
  Počasí
  Předpověď počasí
  Počasí - Satelit
  Autolékárnička 2011
  Světový čas, přehledně on-line
  Katalog logistických a dopravních stránek

  Odkazy:
  Truck v Praxi - server o nákladních vozech
  Sklady v Praxi - server o skladování
  Autodíly Brno
  Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
  Autopůjčovna Mělník


  sidebg2
  © Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
     Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy