REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
 


ADR - přeprava nebezpečných věcí

ADR (Articles Dangereux de Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Přeprava nebezpečných věcí se zakládá na mezinárodní úmluvě ADR. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Norma upravuje jak lze bezpečně přepravovat nebezpečné látky. ADR určuje zboží do tříd nebezpečnosti, které naleznete níže.

Odkazy:
Databáze názvu nebezpečních látek.
Výjimky z ADR pro vnitrostátní přepravu v některých státech EU

Přeprava nebezpečných věcí (ADR)


Český překlad příloh ADR 2011
Změny a doplňky „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2011 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Platnost „Přílohy A“ a „Přílohy B“ ve znění změn přijatých v letech 2007 a 2008, vyhlášených pod č. 13/2009 Sb.m.s., končí dnem 30. června 2011, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna Protokolem pozměňujícím článek 14 (3), který vstoupil v platnost dne 19. dubna 1985.
Podle článku 2 dohody nesmějí být nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, přijímány k mezinárodní přepravě, zatímco mezinárodní přeprava jiných nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny:
  •     podmínky stanovené v příloze A pro dotyčné věci, zejména pokud jde o jejich balení a označování; a

  •   podmínky stanovené v příloze B, zejména pokud jde o konstrukci, výbavu a provoz vozidel přepravujících dotyčné věci.

Avšak podle článku 4 si každá smluvní strana ponechává právo regulovat nebo zakázat vstup nebezpečných věcí na své území z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. Smluvní strany si také ponechávají právo se dohodnout dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami, že určité nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, mohou být na jejich území mezinárodně přepravovány za dodržení určitých podmínek, nebo že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je podle přílohy A dovolena, mohou být na jejich území přepravovány za méně přísných podmínek, než jsou podmínky uvedené v přílohách A a B.
Přílohy A a B jsou od vstupu v platnost ADR pravidelně pozměňovány a novelizovány.  

Struktura příloh A a B   
Pracovní skupina pro  přepravu nebezpečných věcí (WP.15) Výboru pro vnitrozemskou dopravu EHK OSN rozhodla na svém 51. zasedání (26. – 30. října 1992) restrukturalizovat přílohy A a B na základě návrhu Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) (TRANS/WP.15/124, odst. 100-108). Hlavními cíli bylo učinit předpisy přístupnějšími a jednoduššími pro uživatele tak, aby mohly být snadněji použitelné nejen pro mezinárodní silniční přepravy, ale i pro vnitrostátní přepravy ve všech evropských státech prostřednictvím vnitrostátní legislativy nebo legislativy Evropského společenství a tím zajistit konzistentní právní rámec na evropské úrovni. Považovalo se za nutné vymezit jasněji povinnosti různých účastníků přepravního procesu, seskupit systematičtěji požadavky týkající se různých účastníků a oddělit právní požadavky ADR od evropských nebo mezinárodních norem, které by mohly být použity ke splnění takových požadavků.
Nová struktura je konsistentní s Doporučeními OSN pro přepravu nebezpečných věcí, Vzorovými předpisy, Mezinárodním námořním řádem pro nebezpečné věci (IMDG Code) a Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Je členěna do 9 částí a 2 příloh, aby se dodrželo ustanovení článku 2 vlastní Dohody. Struktura je následující:

Příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů Část 1  Všeobecná ustanovení
Část 2  Klasifikace
Část 3  Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství
Část 4  Ustanovení o používání obalů a cisteren 
Část 5  Postupy při odesílání 
Část 6  Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), cisteren a  kontejnerů pro volně ložené látky 
Část 7  Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě
Část 8   Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady 
Část 9   Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

Část 1, která obsahuje všeobecná ustanovení a definice, je podstatnou částí, neboť obsahuje všechny definice pojmů používaných v dalších částech, a přesně definuje rozsah platnosti ADR, včetně možnosti vynětí z platnosti jejích ustanovení, jakož i platnosti jiných předpisů. Obsahuje rovněž ustanovení týkající se školení, odchylek, přechodných ustanovení, příslušných povinností různých účastníků přepravy nebezpečných věcí, kontrolních opatření,  bezpečnostních poradců a zabezpečení přepravy nebezpečných věcí. Do této verze ADR byla zahrnuta nová ustanovení zaměřená na harmonizaci zákazů průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci silničními tunely.
Ústřední částí  pro používání restrukturalizované ADR je tabulka A kapitoly 3.2, která obsahuje seznam nebezpečných věcí v numerickém pořadí UN čísel. Jakmile se určí UN číslo určité nebezpečné látky nebo předmětu(ů), lze v této tabulce nalézt odkazy na zvláštní požadavky, které platí pro přepravu této látky nebo předmětu(ů), a na kapitoly a oddíly, v nichž je možno tyto zvláštní požadavky nalézt. Je však třeba mít na paměti, že kromě těchto zvláštních požadavků je třeba dodržet i všeobecné požadavky a specifické požadavky pro příslušné třídy uvedené v různých částech ADR.    
Sekretariát vypracoval abecední seznam nebezpečných látek a předmětů, který obsahuje UN čísla přiřazená k jednotlivým nebezpečným věcem, a  zařadil jej jako tabulku B kapitoly 3.2 za účelem usnadnění přístupu k tabulce A, pokud není UN číslo konkrétní nebezpečné látky nebo předmět(ů) známo. Tato tabulka B není z právního hlediska  součástí ADR a slouží jen jako pomůcka pro snadnější orientaci.
Jestliže věci, o nichž je známo, že jsou nebezpečné, nebo existuje důvod předpokládat, že by mohly být nebezpečné, nemohou být v tabulce A, ani v tabulce B nalezeny, musí být zatříděny podle části 2, která obsahuje všechny příslušné postupy a kritéria pro určení, zda jsou takové věci nebezpečné, a pokud jsou nebezpečné, ke kterému UN číslu by měly být přiřazeny.

Územní platnost ADR  
ADR je dohodou mezi státy a neexistuje tudíž žádný nadnárodní orgán, který by mohl vynucovat její dodržování. V praxi jsou silniční kontroly prováděny smluvními stranami ADR a nedodržení jejích ustanovení může vyústit v uložení sankce národními orgány podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Vlastní ADR žádné sankce nestanoví. K 1.1.2007 byly smluvními stranami ADR tyto státy:
Albánie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ADR se vztahuje na přepravy prováděné po území nejméně dvou z výše uvedených smluvních stran. Kromě toho je třeba připomenout, že v zájmu jednotnosti a volného obchodu v Evropské unii (EU) byly přílohy A a B k ADR přijaty členskými státy EU jako základ pro právní úpravu silniční přepravy nebezpečných věcí po jejich území a mezi jejich územími (Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2008/68 z 20. října 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí). Některé nečlenské státy EU rovněž přijaly přílohy A a B k ADR jako základ pro svou vnitrostátní legislativu.  

Dodatečné praktické informace
Všechny dotazy týkající se aplikace ADR by měly být směrovány k odpovídajícímu příslušnému orgánu. Dodatečné informace je možno nalézt rovněž na následující webové stránce dopravní divize EHK OSN:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_f.html
Tyto informace, které jsou průběžně novelizovány, zahrnují:
- Dohodu ADR (bez příloh);
- Protokol o podepsání
- Status ADR;
- Depozitní oznámení;
- Informace států (příslušné orgány, oznámení podle 1.9.4);
- Mnohostranné dohody
- Publikace (korigenda);

- ADR 2011(soubory a změny);


Písemné pokyny

Zdroj informací. www.mdcr.cz


ADR označení


	BZ01 - ADR č.1 - Náchylné k výbuchu	BZ01 - ADR č.1 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.3 - ADR č.1.3 - Náchylné k výbuchu	BZ01.3 - ADR č.1.3 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.4 - ADR č.1.4 - Náchylné k výbuchu	BZ01.4 - ADR č.1.4 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.5 - ADR č.1.5 - Náchylné k výbuchu	BZ01.5 - ADR č.1.5 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.6 - ADR č.1.6 - Náchylné k výbuhu	BZ01.6 - ADR č.1.6 - Náchylné k výbuhu
	BZ01.6N - ADR č.1.6 N - Náchylné k výbuchu	BZ01.6N - ADR č.1.6 N - Náchylné k výbuchu
	BZ02a - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn	BZ02a - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn
	BZ02b - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn	BZ02b - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn
	BZ02.1a - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ02.1a - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ02.1b - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ02.1b - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ02.3 - ADR č.2 - Jedovatá látka	BZ02.3 - ADR č.2 - Jedovatá látka
	BZ03a - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ03a - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ03b - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ03b - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ04.1 - ADR č.4.1 - Nebezpečí požáru - hořlavé tuhé látky	BZ04.1 - ADR č.4.1 - Nebezpečí požáru - hořlavé tuhé látky
	BZ04.2 - ADR č.4.2 - Samozápalné látky	BZ04.2 - ADR č.4.2 - Samozápalné látky
	BZ04.3a - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou	BZ04.3a - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou
	BZ04.3b - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou	BZ04.3b - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou
	BZ05 - ADR č.5 - Nebezpečí podpory požáru	BZ05 - ADR č.5 - Nebezpečí podpory požáru
	BZ05.1 - ADR č.5.1 - Látka podporující hoření	BZ05.1 - ADR č.5.1 - Látka podporující hoření
	BZ05.2 - ADR č.5.2 - Organický peroxid, nebezpečí požáru	BZ05.2 - ADR č.5.2 - Organický peroxid, nebezpečí požáru
	BZ06.1 - ADR č.6.1 - Jedovatá látka	BZ06.1 - ADR č.6.1 - Jedovatá látka
	BZ06.2a - ADR č.6.2a - Infekční látka - biologické riziko	BZ06.2a - ADR č.6.2a - Infekční látka - biologické riziko
	BZ06.2b - ADR č.6.2b - Infekční látka - biologické riziko	BZ06.2b - ADR č.6.2b - Infekční látka - biologické riziko
	BZ06.2c - ADR č.6.2c - Infekční odpad - biologické riziko	BZ06.2c - ADR č.6.2c - Infekční odpad - biologické riziko
	BZ07a - ADR č.7a - Radioaktivní látka v kusech kateg. I.	BZ07a - ADR č.7a - Radioaktivní látka v kusech kateg. I.
	BZ07b - ADR č.7b - Radioaktivní látka v kusech kateg. II.	BZ07b - ADR č.7b - Radioaktivní látka v kusech kateg. II.
	BZ07c - ADR č.7c - Radioaktivní látka v kusech kateg. III.	BZ07c - ADR č.7c - Radioaktivní látka v kusech kateg. III.
	BZ07d - ADR č.7d - Radioaktivní látka představující nebezpečí	BZ07d - ADR č.7d - Radioaktivní látka představující nebezpečí
	BZ07e - ADR č.7e - Látka představující nebezpečí	BZ07e - ADR č.7e - Látka představující nebezpečí
	BZ08 - ADR č.8 - Žíravá látka	BZ08 - ADR č.8 - Žíravá látka
	BZ09 - ADR č.9 - Různé látky	BZ09 - ADR č.9 - Různé látky
	BZ10 - Značka - chránit před vlhkem č.10	BZ10 - Značka - chránit před vlhkem č.10
	BZ11 - Značka - touto stranou nahoru č.11	BZ11 - Značka - touto stranou nahoru č.11
	BZ11a - Značka - touto stranou nahoru č.11	BZ11a - Značka - touto stranou nahoru č.11
	BZ12 - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12	BZ12 - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12
	BZ12a - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12	BZ12a - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12
	BZ13 - Sdružená značka č. 10, 11, 12 - chránit před vlhkem, touto stranou nahoru, křehké zboží - opatrně zacházet	BZ13 - Sdružená značka č. 10, 11, 12 - chránit před vlhkem, touto stranou nahoru, křehké zboží - opatrně zacházet
	BZ14 - LQ - LIMITED QUANTITY - omezené množství	BZ14 - LQ - LIMITED QUANTITY - omezené množství
	BZ15 - Marine pollutant - škodlivé látky	BZ15 - Marine pollutant - škodlivé látky
	BZ16 - Opatrně přesouvat	BZ16 - Opatrně přesouvat

image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Podkud máte zájem o zveřejnění kontaktů na našich stránkách budeme rádi pokud navštívíte a zapíšete se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
REKLAMA


Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy